top of page

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό από 1/4/22 έως 30/4/22

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ-ΔΩΡΟ

Η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο 'ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ' και επωνυμία «Μάρκος Ματζουράνης» (εφεξής «διοργανώτρια»), με έδρα τη Χώρα Νάξου, οδός Δρόμος Χώρας Αγγιδίων, ΑΦΜ 054256533 διοργανώνει προωθητική ενέργεια με διαγωνισμό, για την ανάδειξη 1 τυχερού νικητή για (1) δωροεπιταγή αξίας 400 € για αγορά κουφωμάτων, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι ανηρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στo διαδικτυακό τόπο της διοργανώτριας https://xylokataskevi.gr


Ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στο Facebook.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, κάτοικοι Νάξου.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Προκειμένου να συμμετάσχουν έγκυρα στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

➡Κάνουν Like & κοινοποίηση  το διαγωνισμό μας στο facebook (υποχρεωτικό- η κοινοποίηση πρέπει να γίνει από τη σελίδα της διοργανώτριας στο facebook )

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση της δωροεπιταγής στις 3/5/2022 πρέπει να προσθέσει ως σχόλιο στη δημοσίευση, μέχρι τις 30/4/22 κ ώρα 23:59, ένα στιγμιότυπο/screenshot όπου φαίνεται η κοινοποίηση της δημοσίευσης στο προφίλ του.

Κάθε συμμετέχων ανεξάρτητα σε πόσες κοινοποιήσεις έχει προβεί έχει τη δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό μόνο 1 φορά. Ανάρτηση της κοινοποίησης του κάθε συμμετέχοντος στο προφίλ του συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων. Η συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.


Όλες οι έγκυρες Συμμετοχές θα συγκεντρώνονται σε ειδικό, ενιαίο αρχείο (Excel) της διοργανώτριας εταιρείας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό (με 2 ψηφία) κατά τη σειρά κάθε συμμετοχής. Με το αρχείο αυτό κατά την ημερομηνία της κλήρωσης θα αναδειχθεί ο νικητής.

Το όριο συμμετοχών στον διαγωνισμό ορίζεται στις εκατό (100) συμμετοχές. Αν ο διαγωνισμός φθάσει το όριο, τότε διακόπτεται μέχρι να γίνει η κλήρωση του δώρου.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΗ

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού αρχίζει την Παρασκευή 1/4/2022 και λήγει το Σάββατο 30/4/2022 και ώρα 23:59. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ.

Τη Δευτέρα 2/5/2022 η διοργανώτρια με ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook θα δημοσιοποιήσει τη λίστα των εγκύρως συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, που θα έχουν κοινοποιήσει στο Facebook στο προφίλ τους το διαγωνισμό και θα έχουν προσθέσει στα σχόλια της δημοσίευσης το στιγμιότυπο της οθόνης (όπως αναφέρεται παραπάνω)  εντός του προβλεπόμενου χρόνου του διαγωνισμού και των αντίστοιχων αυξόντων αριθμών τους για τη συμμετοχή τους στην κλήρωση.

Νικητής (1) θα αναδειχθεί ο συμμετέχων, του οποίου ο αύξων αριθμός συμμετοχής στην κλήρωση θα είναι ίδιος με τα 2 τελευταία ψηφία του πρώτου λαχνού του ΛΑΙΚΟΥ λαχείου της κλήρωσης της 3/5/2022.

Στην περίπτωση που δεν αναδειχθεί νικητής λόγω μη αντιστοίχισης αύξοντα αριθμού συμμετοχής με τα 2 τελευταία ψηφία του πρώτου λαχνού του ΛΑΪΚΟΎ λαχείου ή ο βασικός νικητής δεν παραλάβει το δώρο του για οποιαδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η συμμετοχή του ή η κατακύρωση του Δώρου σε αυτόν, θα αναδειχθεί αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα κληθεί προς παραλαβή του Δώρου κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης του ΛΑΙΚΟΥ λαχείου. Αναπληρωματικός θα αναδειχθεί ο συμμετέχων, του οποίου ο αύξων αριθμός συμμετοχής στην κλήρωση θα είναι ίδιος με τα 2 τελευταία ψηφία του δεύτερου λαχνού του ΛΑΙΚΟΥ λαχείου της κλήρωσης της 3/5/2022. Η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί μέχρι να αναδειχθεί νικητής.


Ο βασικός νικητής θα ειδοποιηθεί με μήνυμα στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

Η διοργανώτρια δύναται να ανακοινώσει δημοσίως τυχόν προσωπικά στοιχεία του νικητή (όνομα, επίθετο) στην ιστοσελίδα της https://www.xylokataskevi.gr/ και στη σελίδας της στο facebook https://www.facebook.com/xylokataskevi εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, μετά την ως άνω κλήρωση, για την ανάδειξη του νικητή, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κρίνει απαραίτητη και να εκμεταλλευτεί εμπορικά το γεγονός με οποιοδήποτε τρόπο.


Ρητά σημειώνεται ότι ο νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο Δώρο, που κέρδισε, αν για οποιαδήποτε λόγο και εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη διοργανώτρια εταιρεία για τη παραλαβή του Δώρου. Με την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας παραλαβής από το νικητή του Δώρου του, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του βασικού νικητή, που δεν παρέλαβε έγκυρα το δώρο του και ύστερα από ανακοίνωση της διοργανώτριας θα προσκαλείται να λάβει το Δώρο ο κατά σειρά ανάδειξης 1ος αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει να αποκριθεί εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του. Αν δεν ανταποκριθεί και αυτός εντός της ανωτέρω προθεσμίας θα κληθεί ο 2ος κατά σειρά κλήρωσης αναπληρωματικός νικητής. Ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια, αν τα στοιχεία, που έχουν δηλώσει οι νικητές είναι εσφαλμένα και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθούν για το Δώρο εγκαίρως.


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

Το δώρο που θα κληρωθεί και θα δοθεί είναι μια (1) Δωροεπιταγή αξίας 400 € για αγορά κουφωμάτων. Η παραλαβή του δώρου θα γίνεται από τον νικητή αυτοπροσώπως, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο), κατόπιν συνεννόησης με τη διοργανώτρια και συνεπάγεται αυτόματα, ότι ο τελευταίος ανεπιφύλακτα αποδέχεται και συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος.

Αναφέρεται ρητά πως ο διαγωνισμός αφορά μόνο την κλήρωση της συγκεκριμένης Δωροεπιταγής αξίας 400€ για αγορά κουφωμάτων.

Η εξαργύρωση της επιταγής θα πρέπει να γίνει σε διάστημα 6 μηνών από την παραλαβή της. Μετά το πέρας των 6 μηνών λήγει η ισχύς της δωροεπιταγής.

Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από την υποστηρίκτρια Διοργανώτρια για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν σε αρχείο και θα επεξεργάζονται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία σύμφωνα με τους νέους κανόνες του GDPR. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρία είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ως άνω εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση xylokataskevi@gmail.com


Ο νικητής αποδεχόμενος το δώρο του παρέχει τη συναίνεση και την έγκρισή του προς την εταιρεία για τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων, φωτογραφιών του κλπ., προς σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του. Ειδικότερα αποδέχεται ρητώς ότι, όπου και αν απαιτηθεί θα συμμετέχει χωρίς οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση στη διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό και το Δώρο.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ο συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Ο συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στον ανωτέρω διαγωνισμό δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται τη δημοσιοποίηση του ονόματός του στη λίστα με τους συμμετέχοντες που θα δημοσιοποιηθεί στο facebook από τη διοργανώτρια επιχείρηση. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που τυχόν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, θα διαγράφονται από την σελίδα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη. Οι συμμετοχές που δε συμμορφώνονται με τα ανωτέρω θα διαγράφονται από το διαγωνισμό.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, social media.

Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο νικητής υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί από την διοργανώτρια να δηλώσει τη νίκη του στη σελίδα της στο Facebook.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας. Διαφορετικά η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που η συμμετοχή, η οποία κληρώθηκε για να αποκτήσει το δώρο κριθεί άκυρη ή αποκλειστεί από την διοργανώτρια εταιρεία για λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους τότε η άνω εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα: α) να επιλέγει τον νικητή από τους συμμετέχοντες που κληρώθηκαν ως αναπληρωματικοί κατά τη σειρά ανάδειξής τους ή β) να ακυρώνει τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου (facebook).

Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της διοργανώτριας. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Περαιτέρω, η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη σελίδα https://www.facebook.com με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της ακύρωσης κάποιων συμμετοχών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Η διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται, είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία), είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.


Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.


Ο Διαγωνισμός δεν υποστηρίζεται οικονομικά ή με κάποιον άλλον τρόπο, ούτε διαχειρίζεται με κανέναν τρόπο από το Facebook.


Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό, να μεταβάλλει τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του, να μεταβάλλει τον αριθμό των νικητών ή να αλλάζει το προσφερόμενο δώρο με άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνει σχετικά τους επισκέπτες της σελίδας της στο facebook και τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια τροποποίηση , θα αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της διοργανώτριας https://www.xylokataskevi.gr/ και στη σελίδα της στο facebook https://www.facebook.com/xylokataskevi


Η διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο κατά σειρά προτεραιότητας αναδειχθείς αναπληρωματικός νικητής.

Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του δώρου, που θα έχει αποδοθεί.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, που δεν θα υφίσταται δυνατότητα φιλικής διευθέτησης με την εταιρία, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της διοργανώτριας.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το διαγωνισμό αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου xylokataskevi@gmail.com.

bottom of page